Registruj se

Da bi se registrovali, morate imati više od 18 godinaSva polja su obavezna!Da bi registracija bila kompletna, trebate naručiti proizvode u vrednosti od najmanje 8BB. Pored svakog artikla, uz cenu, imate i vrednost u BB.


PRAVA I OBAVEZE SARADNIKA
 1. Potpisivanjem zahteva za učlanjenje svako lice koje ispunjava uslove za članstvo postaje član LMS-a, sa svim pravima i obavezama koje iz toga proističu.
 2. Članstvo u mreži ističe ako član u roku od godinu dana od dana potpisivanja zahteva za učlanjenje nema ličnog prometa od minimum 50 BB.
 3. Član kome je isteklo članstvo ima pravo da isto obnovi na način koji važi za osobe koje prvi put postaju članovi LMS-a.
 4. Saradnik se obavezuje da vrši prezentaciju iz programa LMS-a isključivo krajnjim korisnicima po pravilima rada i cenovniku propisanom od strane LIMES-a.
 5. Saradnik je obavezan da da tačne i ažurne podatke.
 6. Saradnik se obavezuje da za vreme važenja zahteva za učlanjenje neće zastupati na tržištu druga pravna ili fizička lica koja plasiraju slične, srodne ili konkurentske proizvode programu LMS-a.
 7. Saradnik je dužan da prati izmene i dopune pravila rada, cenovnika i uslova plasmana.
 8. Saradnik registracijom potvrdjuje da je upoznat sa pravilima kompanije Limes, prihvata ih i potvrđuje da svojevoljno pristupa LMS sistemu kompanije Limes.
PRAVA I OBAVEZE LMS-a I LIMES-a
 1. LMS se obavezuje da saradnika informiše o programu, pravilima rada, načinu i uslovima plasmana proizvoda i programa LIMES-a.
 2. LMS se obavezuje da saradniku obračuna i isplati ostvarenu proviziju, za svaki obračunski mesec prema propisanom sistemu nagrađivanja najkasnije do desetog u narednom mesecu.
 3. LMS se obavezuje da saradniku, po ulasku u višu poziciju, uruči predviđenu redovnu nagradu.
 4. LIMES i LMS se obavezuju da kontrolišu i održavaju kvalitet proizvoda iz programa LIMES sistema.
 5. LMS ima pravo da raskine poslovni odnos uspostavljen ovim zahtevom za učlanjenje u slučaju kršenja obaveza saradnika iz ovog zahteva i pravila rada.
 6. Sve sporove koji proisteknu iz ovog zahteva za učlanjenje, rešavaće nadležan sud po mestu sedišta LIMES-a.